Obchodní podmínky

Všeobecné obchodné podmienky

A) Úvodní ustanovení:

1) Firma GRAVOTECH SLOVAKIA s.r.o., Dvojkrížna 9, 821 06 Bratislava - Vrakuňa
IČ 36442054 je firmou založenou na základe v SR platných právnych noriem,
zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Žiline, oddiel Sro, vložka 17403/L od 5.4.2006,
2) Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú a konkretizujú práva a povinnosti vyplývajúce zo vzťahu medzi firmou GRAVOTECH SLOVAKIA s.r.o. ako predávajúcim na strane jednej a kupujúcim na strane druhej.
3) Účinnosť všeobecných obchodných podmienok pre daný obchodný vťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká:
a) akceptáciou objednávky kupujúceho firmou GRAVOTECH SLOVAKIA s.r.o.
b) uskutočnením priameho odberu tovaru kupujúcim v prevádzke predávajúceho
c) predaním tovaru prvému dopravcovi zúčastnenému na doprave tovaru ku kupujúcemu
d) uzavretím kúpnej zmluvy medzi kupujúcim a firmou GRAVOTECH SLOVAKIA s.r.o.

B) Objednanie tovaru:

1) Objednanie dodávky tovaru uskutočňuje zákazník prostredníctvom objednávky obsahujúcej: názov výrobku (Objednávacie číslo), požadované množstvo (požadovaný rozmer), požadovaný termín dodania, miesto dodania (prípadne spôsob dopravy), názov a sídlo kupujúceho, IČO, DIČ a meno osoby oprávnenej konať v mene kupujúceho (vrátane spojenia).
2) Objednanie tovaru kupujúcim je vykonané spravidla písomnou formou, pričom za písomnú formu je považovaná aj objednávka doručená faxom alebo e-mailom. U objednávok prijatých telefonicky alebo SMS správou nepreberá firma GravoTech Slovakia s.r.o. zodpovednosť za ich správnosť a úplnosť.
3) Objednávka sa považuje za akceptovanú okamihom vydania, prípadne odoslania tovaru alebo potvrdením o prijatí objednávky.
4) Firma GRAVOTECH SLOVAKIA s.r.o. si vyhradzuje právo požadovať od kupujúceho doplnenie údajov definovaných v odseku B / 1, prípadne ďalších údajov nutných k vykrytiu objednávky.
5) Firma GRAVOTECH SLOVAKIA s.r.o. je oprávnená odmietnuť akceptáciu objednávky, keď:
a) kupujúci požaduje v objednávke nereálny termín dodania tovaru
b) je objednávka v rozpore s obchodnou politikou firmy GRAVOTECH SLOVAKIA s.r.o.
c) predávajúci eviduje u kupujúceho nezaplatenú faktúru v termíne splatnosti

C) Miesto a termín dodania tovaru:

1/ Miestom dodania tovaru je prevádzka firmy GRAVOTECH SLOVAKIA s.r.o.
2) Tovar sa považuje za dodaný kupujúcemu okamihom:
a) fyzického prevzatia tovaru kupujúcim v mieste dodania
b) predaním tovaru prvému dopravcovi zúčastnenému na preprave tovaru
3) Tovar preberá zodpovedná osoba.
4) Ak je na základe dohody medzi kupujúcim a predávajúcim dohodnuté iné miesto odovzdania tovaru, ako je prevádzka predávajúceho, prechádza riziko poškodenia alebo straty tovaru na kupujúceho okamihom odovzdania tovaru na dohodnutom mieste dodania. Kupujúci je povinný poskytnúť predávajúcemu primeranú súčinnosť pri dodaní tovaru, najmä byť na dohodnutom mieste včas av prípade potreby byť vybavený potrebnou zdvíhaciou technikou.
5) V prípade neodobratia tovaru hradí kupujúci všetky náklady spojené s prepravou neodobratého tovaru späť predávajúcemu.

D) Cena tovaru:

1) Kúpna cena tovaru je stanovená práve platným a verejne prístupným (tlačená forma alebo www.gravotech.sk) cenníkom firmy GRAVOTECH SLOVAKIA s.r.o.
2) Firma GRAVOTECH SLOVAKIA s.r.o. je oprávnená podľa svojho uváženia cenník meniť, a to svojím jednostranným rozhodnutím.
3) Kúpne ceny uvedené v cenníku sú uvedené bez DPH a nezahŕňajú náklady spojené s dopravou tovaru ku kupujúcemu.

E) Platobné podmienky:

1) Kúpna cena je splatná spravidla jednorázovo v plnej výške pred alebo pri dodaní tovaru kupujúcemu. Úhrada kúpnej ceny nie je možná v hotovosti. Úhrada je možná bezhotovostným prevodom na základe predávajúcim vystavenej predfaktúry na účet firmy GRAVOTECH SLOVAKIA s.r.o.
2) Po vykonaní úhrady vystaví predávajúci kupujúcemu daňový doklad.
3) V prípade omeškania s úhradou kúpnej ceny sa dojednáva úrok z omeškania vo výške 18% pa z dlžnej čiastky.

F) Výhrada vlastníctva:

1) Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho okamihom úplnej úhrady kúpnej ceny predávajúcemu. Výnimkou je situácia, kedy v okamihu odovzdania tovaru je zaplatená celá kúpna cena vrátane DPH. V takom prípade prechádza vlastnícke právo na kupujúceho okamihom dodania tovaru (pozri odsek C/2).
2) V rámci stanovenej výhrady vlastníctva je firma GRAVOTECH SLOVAKIA s.r.o. oprávnená v prípade omeškania kupujúceho s úhradou kúpnej ceny v sume alebo v čase požadovať vrátenie dodaného tovaru späť do firmy GRAVOTECH SLOVAKIA s.r.o., a to na náklady kupujúceho s tým, že kupujúci sa nemôže domáhať vrátenia prípadne zaplatenej časti kúpnej ceny kým nevráti tovar do firmy GRAVOTECH SLOVAKIA s.r.o.

G) Záruka:

1) Firma GRAVOTECH SLOVAKIA s.r.o. poskytuje na dodaný tovar záruku na kvalitu v dĺžke trvania 6 mesiacov (Ak nie je uvedené inak). Záručná doba začína okamihom odovzdania tovaru kupujúcemu.
2) V prípade výskytu chyby tovaru v dobe trvania záručnej doby musí kupujúci pre uplatnenie reklamácie zaslať písomnú žiadosť do spoločnosti.
3) Firma GRAVOTECH SLOVAKIA s.r.o. spravidla do 30 dní od prevzatia písomnej reklamácie posúdi kupujúcim reklamovaný tovar. Ak je reklamácia uznaná ako oprávnená, firma GRAVOTECH SLOVAKIA s.r.o. podľa svojho uváženia:
a) opraví tovar
b) poskytne kupujúcemu nový tovar (oproti vráteniu tovaru reklamovaného)
c) poskytne kupujúcemu primeranú zľavu z kúpnej ceny
4) Poskytnutá záruka sa nevzťahuje na:
a) chyby tovaru, ktoré spočívajú v odchýlke vo farbe, formáte alebo kvalite nevylučujúce použitie tovaru na obvyklý účel
b) chyby tovaru spôsobené neodbornou manipuláciou, neodborným užívaním, nevhodným skladovaním, poškodením - a to bez ohľadu na to, či tieto chyby vznikli v dôsledku konania kupujúceho, alebo tretej osoby
c) chyby tovaru, ktoré boli dôvodom poskytnutia zľavy z kúpnej ceny tovaru
d) chyby tovaru, vzniknuté v dôsledku pôsobenia vyššej moci

H) Zodpovednosť za škodu:

1) Firma GRAVOTECH SLOVAKIA s.r.o. je povinná v maximálnej možnej miere predchádzať vzniku škôd na strane kupujúceho
2) Firma GRAVOTECH SLOVAKA s.r.o. nezodpovedá za škody vzniknuté v dôsledku neodborného zaobchádzania, použitia chybného tovaru, neoprávneným zákrokom ani mechanickým poškodením

I) Platnosť zmluvy, odstúpenie od zmluvy:


1) Kúpna zmluva medzi kupujúcim a firmou GRAVOTECH SLOVAKIA s.r.o. je uzatvorená okamihom, v ktorom nastane aspoň jedna zo skutočností uvedených v odseku A/3 týchto podmienok
2) Odstúpiť od kúpnej zmluvy je možné na základe písomného rozhodnutia doručeného druhej strane z týchto dôvodov:
a) kupujúcim, ak firma GRAVOTECH SLOVAKIA s.r.o. neplní termín dodania tovaru o viac ako 14 dní proti potvrdenému termínu
b) predávajúcim, ak je kupujúci o viac ako 14 dní v omeškaní s platbou
c) predávajúcim, pokiaľ nie je možné z dôvodov na strane kupujúceho realizovať dodávku tovaru

J) Záverečné ustanovenia:

1) Tieto podmienky nadobúdajú platnosť dňom 01.01.2004, sú rozhodujúcim dokumentom pre všetky kúpne zmluvy uzatvorené medzi kupujúcim a firmou GRAVOTECH SLOVAKIA s.r.o. v zmysle ustanovení uvedených v odseku A/3 týchto podmienok
2) Ak nie je uvedené v týchto podmienkach inak, platia v SR platné právne normy.